«

»

Muškárenie na hornom toku Popradu

Prepis článku Poľovníctva a rybárstva 4/1972

Ing. Vladimír Lacko Csc.

S muškárskym prútom som pochodil veľa riek v podtatranskej oblasti a to od Liptovského Mikuláša až po Dunajec. Sú to prekrásne rieky, mnohé s ideálnymi podmienkami pre muškárenie. Nejedna z „renomovaných“ podtatranských riek umožňuje nielen krásne muškárenie, ale aj pekné úlovky. Obzvlášť príťažlivé a úspešné muškárenie poskytuje jeden menej známy revír – je to revír 729 na hornom toku rieky Poprad pri meste Svit.

Revír 729 sa začína od cestného mostu pri Svite. Asi o 400 metrov nižšie sa do Popradu vlieva Lučivianka, z ktorej niečo vyše 1 km patrí do revíru 729. Asi 3 km pod sútokom vtekajú do vody zo závodu Chemosvit, ktoré ničia v rieke život. Preto revír 729 je žiaľ, pomerne krátky. Ryby v rieke Poprade sa začínajú znovu objavovať až tam, kde rieku zrieďujú tatranské potoky.

Revír 729 je regulovaný, je to však regulácia, ktorou sa vytvorili výborné podmienky pre život rýb. Pri regulácii bolo vybudovaných 18 pekných veľkých splavov. Splavy okysličujú vodu, poskytujú rybám ochranu – úkryty a dobré životné prostredie. V revíri sa vyskytujú pstruhy potočné i dúhové, lipne a hlaváče. Úplne ojedinele sa nájdu jalec a mihuľa. Poprad tečie z Tatier čistý. Nad Svitom sú bagroviská a počas bagrovania je voda po sútok čiastočne zakalená. Ak voda nie je silnejšie zakalená, nie je to nevýhoda, lebo ryby sú na zakalenú vodu zvyknuté. Dokonca v mierne zakalenej vode sa lepšie muškári. Pstruha, ktorý vážil 90 Dg a meral 47 cm, som chytil v takej zakalenej vode, v akej by v inom revíri asi nikto nemuš- káril.

Nad Svitom má Východoslovenský mäsopriemysel bitúnok a závod na spracovanie mäsa. Tento závod púšťa do Lučivianky odpadné vody, v ktorých je mnoho mäsitých a tukových odpadov. Takto majú ryby v revvíri nevyčerpateľnú hojnosť potravy, čo značne ovplyvňuje ich životný režim. Odpadné vody z bitúnku i niektoré iné odpadné vody nie sú však na druhej strane výhodné, lebo znečisťujú vodu, čím trpí kvalita rýb.

muskarenie_na_hornom_toku_pp_dedko

Revír je dobre zarybnený. Je to výsledok premysleného a dobrého zarybnenia, dostatku potravy, ale aj dobrej ochrany rýb. Do roku 1971 sa v revíri chytalo len od 1. júna a to výlučne na mušky. Aby sa vylovili veľké kusy, povolilo sa v auguste chytať na blyskáč. Bola povolená len jedna vy-chádzka týždenne. Od roku 1971 na žiadosť členov povoľuje sa lov od 16. apríla a sú povolené tri vychádzky týždenne. Loviť sa smelo iba na mušky. Členovia privítali rozšírenie vychádzok, žiaľ návštevnosť revíru stúpla nad únosnú mieru a zarybnenie viditeľne pokleslo. Len prebytok potravy a tiež to, že nadmerné muškárenie a dobré oboznámenie sa rýb s falošnosťou a záludnos-ťou umelej mušky, zabránilo prílišnému vychytaniu revíru.

Aby bol lov v revíri 729 úspešný, treba poznať zvláštnosti v živote a návykoch rýb. Aj vynikajúci muškári sa často z tohto revíru vracajú bez úlovku a to len preto, že nepoznajú osobitosti tohto revíru.

Hoci ryby v revíri 729 majú nadbytok potravy, predsa dávajú prednosť prirodzenej potrave. Ak majú možnosť zasýtiť sa prirodzenou potravou, v ich žalúdkoch sa nenachádzajú odpady z mäsopriemyslu. Aj prirodzenej potravy je v tomto revíri dostatok. Mäsité odpady sú zaiste len doplnkovou a núdzovou zložkou potravy.

Záujem o prirodzenú potravu vedie k tomu, že ryby sa dajú oklamať muškou a muškárenie môže byť úspešné. Na mušky ryby berú dobre len asi do polovice sezóny a koncom sezóny. Keď sa ryby lepšie oboznámia s umelými muškami a keď sa zvyšuje množstvo prirodzenej potravy a z revíru ubudne veľa rýb, úlovky podstatne klesajú. Neraz som počul kolegov v lete nadávať, že v revír je prázdny. Keď sme po skončení sezóny robili výlov lipňov elektrickým agregátom (ročne sa dodáva asi 100 matečných lipňov pre miestne Rybničné hospodárstvo, dodávka je výhodne kompenzovaná), videli sme, že v revíri je dostatok rýb. Nakoniec dobrý muškár, ktorý pozná zvláštnosti revíru, dosahuje aj v lete dobré úlovky.

Prvou podmienkou úspechu je znalosť stanovíšť rýb. Na začiatku sezóny ryby sú prevažne v splavoch, mimo splavov sa zdržujú väčšinou menšie kusy. Veľké exempláre sú počas celej sezóny takmer výlučne v splavoch. Za priaznivého stavu vody v lete je vprúdoch väčší počet rýb. Pri zvýšenom stave vody sa časť rýb zdržuje pri brehoch. Zvláštnosťou revíru je, že dobré úlovky sa dosahujú len v niektorých splavoch. Ktorý rybár toto nevie, má podstatne menšie úlovky. Ak ryby v splavoch nelovia, najčastejšie sa zdržujú v pásme asi 1 až 3 m od vtoku vody do splavu a to pri dne. Inou zvláštnosťou revíru je, že po dostatočnom vykŕmení časť rýb odpláva nad sútok do Popradu, kde je čistejšia voda. Možu putovať po posledný splav – Klapku. Tu padá voda z výšky asi 1,5 m, čo zabraňuje ďalšiemu ťahu. Preto v Klapke sú výborné úlovky. Neraz som tam videl vyloviť desiatky pstruhov. Ja som tam ulovil 21 pstruhov. Pstruhy dúhové sa zdržujú najmä v Lučivianke, lipne sa zdržujú v spodnej časti revíru a tiež v Lučivianke.

Dostatok potravy má za následok, že ryby v revíri 729 neberú nástrahu tak dravo a často ako v iných revíroch. Obvykle intenzívne hromadné lovenie trvá asi štvrť hodiny. Najväčšie kusy rady berú okolo obeda a to najmä v lete a koncom sezóny. Niektoré časti revíru sú osvetlené, v takýchto častiach je úspešný lov aj na začiatku. Tajomstvo úspešných rybárov v tomto revíri neraz spočíva v tom, že vedia odhadnúť, kedy sa dá očakávať intenzívne lovenie.

Ak ryby dobre lovia, úspešná je suchá muška. V revíri je však podstatne univerzálnejšia technika mokrej mušky. So zreteľom na určitú lenivosť rýb a najmä ak je voda zakalená, mokrá muška je úspšná iba vtedy, ak sa privedia tesne pred stanovište ryby. Toto nie je vždy ľahké. Dosť pomáha zaťaženie mušky, ktoré sa v revíri často používa. Výhodné je mušku hádzať pod splavom, teda proti prúdu. Dôležitý je rýchly zásek. Na začiatku sezóny záber na mokrú mušku je ľahšie viditeľný. Pri pomalšom záseku ihneď vypľúvajú, preto sa často zásek premešká.

Ďalšou podmienkou úspechu je voľba vhodnej mušky. Vediem si presnú štatistiku úlovkov s jednotlivými muškami. V pripojenej tabuľke sú počty chytených rýb, ktoré som ulovil v podtatranských riekach za poslednú sezónu. Sú v nej uvedené len ryby mnou ulovené, vrátane rýb pustených naspäť do vody.

Účinnosť jednotlivých mušiek som sledoval aj u kolegov. Na základe vyhodnotenia týchto skúseností odporúča sa v revíri 729 loviť na tieto mušky: Alder Fly, Blue Dun, Coachman, Hofland´s Fancy, Iron Blue Dun, March Brown, Red Palmer, Red Spinner, Red Tag, Royal Coachman, White Moth a Zulu.

Lipne v revíri 729 sa lovia ťažšie než v iných revíroch. Zdá sa, že sú príliš nasýtené. Po muške skáču dosť lenivo, zriedkakedy sa podarí vystihnúť dobrú mušku, ani zásek sa dosť často nepodarí. Avšak pri dostatočnej trpezlivosti a pri potrebných skúsenostiach aj v revíri 729 možno získať pekný úlovok lipňa. Dobre sa lipne lovia v Lučivianke nad revírom 729.

Doposiaľ bol revír 729 dobre zarybnený, avšak udržanie dobrej rybnatosti bude čoraz ťažšie. Stále sa stupňuje znečisťovanie vody, zvyšuje sa odber vody z rieky. Revír nie je uchránený od pytliakov a od zakázaných spôsobov lovu. Aj prípady otráv sa vyskytli. V januári, keď minoriadne poklesol stav vody, začali hynúť menšie kusy.

Revíru pomôže to, ak sa po vzniku samostatnej Miestnej organizácie SRZ vo Svite zníži jeho návštevnosť. Výbor novej MO SRZ vo Svite chce ďalšiemu zveľaďovaniu revíru venovať maximálne úsilie.

Ing. Vladimír Lacko Csc.

Úlovky s niektorými druhmi mušiek na podtatranských riekach: