MO SRZ Svit

 


 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

Jilemnického 948, 059 21 SVIT

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA – 2018

POZVÁNKA

 

Výbor MO SRZ SVIT Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu , ktorá sa bude konať dňa

10.03.2018 o 9:oo hod.

v sále Domu kultúry vo Svite.

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej, mandátovej komisie a volebnej komisie
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Správa o činnosti výboru za rok 2017
 5. Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 6. Správa kontrolnej komisie k hospodáreniu za rok 2017
 7. Správa o plnení zarybňovania za rok 2017 a plán na rok 2018
 8. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2017
 9. Plán hlavných úloh na rok 2018
 10. Diskusia
 11. Voľba členov výboru MO SRZ Svit a Kontrolnej komisie MO SRZ Svit na volebné   

  obdobie 2018 – 2022

 1. Voľba dvoch delegátov na Snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ
 2. Návrh na uznesenie z VČS
 3. Záver

 

 

 

JUDr. Marián Bezák v.r.

predseda MO SRZ Svit

 

 

Účasť na schôdzi je povinná !!!

Na základe uznesenia z výročnej členskej schôdze dňa 12.3. 2000 Vás upozorňujeme, že Vaša vopred neospravedlnená neúčasť na výročnej členskej schôdzi bude sankcionovaná odpracovaním 4 brigádnických hodín, alebo ich finančnou úhradou 13,20 EUR.

 

 


Sme rybárskou organizáciou,ktorá si váži prírodu a ryby a preto robíme rozumné rozhodnutia.

Dohodli sme sa , že v našich revíroch nebudeme:

 ●   privlastňovať si kapra rybničného nad 65 cm
 ●   privlastňovať si akýkoľvek druh jesetera
 ●   od roku 2018 nebudeme si privlastňovať  lipňa tymiánoveho pod 40 cm

 
 Pridajte sa k nám.