MO SRZ Svit

 

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

Jilemnického 948, 059 21 SVIT

 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA – 2020

POZVÁNKA

 

Výbor MO SRZ SVIT Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu , ktorá sa bude konať dňa

07.03.2020 o 9.oo hod.

v sále Domu kultúry vo Svite.

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej, mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 3. Správa mandátovej komisie
 4.  Správa o činnosti výboru za rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 6. Správa kontrolnej komisie k hospodáreniu za rok 2019
 7. Správa o plnení zarybňovania za rok 2019 a plán na rok 2020
 8. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2019
 9. Plán hlavných úloh na rok 2020
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie z VČS
 12. Záver

 

 

 

JUDr. Marián Bezák v.r.

predseda MO SRZ Svit