MO SRZ Svit

Milí priatelia,
Vitajte na stránke MsO SRZ Svit, ktorá by Vám chcela priblížiť svoju činnosť, plány, realizácie, možnosti rybárčenia a oddychu v lone krásnej podtatranskej prírody, v okolí mesta Svit. Veríme že nám táto stránka pomôže pri vzájomnej komunikácii, bude nám aj nápomocná pri riešení rôznych problémov ako aj poskytnutí užitočných informácií o našej činnosti a revíroch MsO SRZ Svit.

Petrov zdar!

 


Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

Jilemnického 948, 059 21 SVIT

 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA – 2017

POZVÁNKA

 

Výbor MO SRZ SVIT Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu , ktorá sa bude konať dňa

11.03.2017 o 9.oo hod.

v sále Domu kultúry vo Svite.

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej, mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Správa o činnosti výboru za rok 2016
 5.  Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
 6. Správa kontrolnej komisie k hospodáreniu za rok 2016
 7. Správa o plnení zarybňovania za rok 2016 a plán na rok 2017
 8. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016
 9. Plán hlavných úloh na rok 2017
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie z VČS
 12. Záver

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Marián Bezák v.r.

                                                                                                          predseda MO SRZ Svit

 

 

Účasť na schôdzi je povinná !!!

Na základe uznesenia z výročnej členskej schôdze dňa 12.3. 2000 Vás upozorňujeme, že Vaša vopred neospravedlnená neúčasť na výročnej členskej schôdzi bude sankcionovaná odpracovaním 4 brigádnických hodín, alebo ich finančnou úhradou 13,20 EUR.

 

 

 


Sme rybárskou organizáciou,ktorá si váži prírodu a ryby a preto robíme rozumné rozhodnutia.

Dohodli sme sa , že v našich revíroch nebudeme:

 • privlastňovať si kapra rybničného nad 70 cm

 • privlastňovať si akýkoľvek druh jesetera

 • privlastňovať si lipňa tymiánoveho  v rokoch 2016 a 2017

 • nebudeme brodiť na rieke Poprad do 1.mája v rokoch 2016 a 2017

 Pridajte sa k nám.