«

»

VČS 2022

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

Jilemnického 948, 059 21 SVIT

 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA – 2022

POZVÁNKA

 

Výbor MO SRZ SVIT Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu , ktorá sa bude konať dňa

20.02.2022 o 9.oo hod.

v reštaurácii Koliba  vo Svite.

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Uctenie pamiatky zosnulých členov
 3. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej, mandátovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru za rok 2021
 6. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 7. Správa kontrolnej komisie k hospodáreniu za rok 2021
 8. Správa o plnení zarybňovania za rok 2021 a plán na rok 2022
 9. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2021
 10. Správa o činnosti rybárskeho krúžku za rok 2021
 11. Plán hlavných úloh na rok 2021
 12. Diskusia
 13. Voľba členov výboru MO SRZ Svit a Kontrolnej komisie MO SRZ Svit na obdobie rokov 2022 až 2026
 14. Voľba dvoch delegátov a jedného náhradníka na Snem SRZ
 15. Návrh na uznesenie z VČS
 16. Záver

 

                                                                                               

                                                                                             JUDr. Marián Bezák v.r.

                                                                                              predseda MO SRZ Svit

 

 

Kandidatúru je potrebné doručiť do 15.2.2022 na adresu MO SRZ Svit
musí byť podaný na  tlačive vzor návrhu kandidáta:

Príloha-č.-1-Vzor-návrhu-kandidáta