«

»

Zarybnenie 2018

 

 

11.4.  VN Starý Mlyn K 2 – 800kg
11.4.  Štrkovisko Batizovce č.2  K 2 – 1200kg
13.4. r. Poprad č.10 PD 3 – 50kg
13.4. r. Poprad č. 9 PD 2 – 75kg
19.4.  r. Poprad č. 9 PD 2 – 75kg